Index Run 08-2019

wdt_ID NAME Sire x MGS TPI NM M lb P lb P% F lb F% PTAT UDD F&L SCS PL CE NAME
1 ARGO Valmont x Rubicon 2.702 820 797 46 0,08 80 0,18 2,03 2,24 1,18 2,54 6,60 7,70 ARGO
2 ZEKON Superhero x Yoder 2.687 871 1.259 55 0,06 83 0,13 1,46 1,57 0,66 2,81 7,00 7,00 ZEKON
3 AXEL Gymnast x Yoder 2.658 885 1.433 52 0,03 97 0,15 1,97 2,00 0,80 2,70 6,90 7,40 AXEL
4 ZIP Superhero x Yoder 2.649 784 1.208 55 0,06 71 0,09 2,08 1,90 0,75 2,95 6,10 5,90 ZIP
5 ALIF Imax x Draco 2.644 795 1.499 58 0,04 88 0,11 2,43 2,80 0,76 2,92 4,80 8,30 ALIF
6 ZIKMUND Superhero x Yoder 2.637 856 1.334 50 0,03 72 0,08 1,62 2,15 0,77 2,70 7,70 7,30 ZIKMUND
7 VALMONT Spring x Doorman 2.620 749 455 34 0,07 76 0,22 2,58 3,12 1,83 2,74 5,40 7,50 VALMONT
8 ZILLION Superhero x Silver 2.608 751 513 38 0,08 82 0,23 2,58 2,68 1,32 2,71 5,60 8,70 ZILLION
9 ACES Imax x Battlecry 2.604 780 1.122 52 0,06 71 0,10 1,71 2,23 1,40 2,76 5,70 7,70 ACES
10 ADONIS Simba x Spring 2.593 714 1.358 56 0,05 62 0,04 2,02 2,78 1,59 2,84 4,50 6,90 ADONIS
NAME Sire x MGS TPI NM M lb P lb P% F lb F% PTAT UDD F&L SCS PL CE NAME